Lisans Programı (2016-2017 Akademik Yılından İtibaren Kaydı Yapılan Öğrenciler İçin Güncel Program) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

2. Semester Seçmeli Dersler

3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

8. Semester Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

LAW 101 - Hukuka Giriş
Hukukun temel konularıdır. Hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.

LAW 104 - Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Roma Özel Hukuku ile Çağdaş Türk Hukuku'nun karşılaştırılması kapsamında; Tarihi Giriş ve Kaynaklar, Genel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Hakların Korunması, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku

LAW 105 - Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Medeni Hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması.

LAW 106 - Aile Hukuku
Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, evlat edinme, velayet, vesayet.

LAW 107 - Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları hakkında genel bir değerlendirme

LAW 108 - Türk Anayasa Hukuku
1982 Anayasası’nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, anayasa mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni, Türkiye’de anayasal tarih.

LAW 210 - Kamu Hürriyetleri

LAW 211 - Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
Uluslararası hukukun temel karakteri ve diğer hukuk dalları ile farklılıkları (iç hukuk ve AB hukuku), uluslararası hukukun kaynakları (anlaşmalar, teamüller, hukukun genel ilkeleri) ve yasal düzenlemeler.

LAW 215 - Kamu Maliyesi
Kamu Maliyesi derslerinde kamu ekonomisinin kapsamı, pazar ekonomisinden farklı özellikleri; devlet faaliyetlerinin finansmanı, kamu gelirleri, devlet borçları, kamu harcamaları, devlet bütçesi incelenecektir.

LAW 218 - Uluslararası Hukuk Sorunları
Kara, deniz, hava, uzay ve çevre ile ilgili kurallar, tanıma ve ardıllık, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk ve yaptırımlar, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, kuvvet kullanımı, silahlı çatışma hukuku.

LAW 231 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - I
Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW 232 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II
Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW 233 - İdare Hukuku - I
İdare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramları.

Law 234 - İdare Hukuku - II
İdare hukukunun temel ilkelerinden olan kamu hizmeti ve kolluk hizmetleri ile idarenin hareket araçları olan kamu görevlileri, kamu malları kavramları ile idarein son yıllardaki dönüşümü ve gelişmelerin aktarılması.

LAW 235 - Ceza Hukuku Genel Hükümler - I
Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları meselesinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 236 - Ceza Hukuku Genel Hükümler- II
Ceza kanunlarının uygulanma alanı içerisinde suçun ortaya çıkış şekillerinin, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meselelerinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 301 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Sözleşme yapma özgürlüğü, özel sözleşme çeşitleri, sözleşmelerin şekil şartları

LAW 302 - Eşya Hukuku
Ayni haklar, mülkiyet, zilyetlik, sınırlı ayni haklar.

LAW 307 - Ceza Hukuku Özel Hükümler
Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçların maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurlarının, nitelikli hallerinin ve özel görünüş biçimlerinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 308 - İdari Yargı
İdarenin denetlenmesi ve yargısal denetim, idari yargı teşkilatı, idari davalar, dava açma süresi, görev ve yetki, idari davalarda diğer usul kuralları

LAW 311 - Ticari İşletme Hukuku
Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, taci kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.

LAW 312 - Şirketler Hukuku
Genel olarak şirket kavramı ve şirketin özellikleri Adi şirketin temel özellikleri ve diğer ayrıntıları Ticaret şirketlerinin özellikleri ve işleyişi Anonim şirketin ve Limited şirketin ayrıntılı incelenişi Şirketlerin yeniden yapılanma işlemleri Konzern hukuku

LAW 315 - Medeni Usul Hukuku
Mahkemeler Teşkilatı, Dava ve Kanun Yolları

LAW 322 - Vergi Hukuku
Vergilendirme ilişkisi, işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve Türk vergi sisteminde gelirden, servetten, harcamadan alınan vergiler

LAW 403 - Ceza Usul Hukuku
Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başlıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi.

LAW 408 - Kıymetli Evrak Hukuku
I) Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş II) Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleris III) Bono IV) Poliçe V) Çek

LAW 412 - Uluslararası Özel Hukuk
kanunlar ihtilafı hukuku milletlerarası usul hukuku

LAW 413 - İş Hukuku
İş hukuku kavramı; İş hukukunun tarihçesi; İş hukukunun kaynakları; Uluslararası İş hukuku; İş hukukunda katılım; İş yargılaması; İşçi kavramı; İşveren kavramı; İş hukukunun kapsamı; İş sözleşmeleri; İşçinin hak ve yükümlülükleri; İşverenin hak ve yükümlülükleri; İş hukukunun uygulamadaki sorunları

LAW 414 - Sosyal Güvenlik Hukuku
İşverenin sorumlulukları; İşçilerin işyeri güvenliği sorumluluğu; İşçilere iş güvenliği sağlama yükümlülüğü; İşyeri sağlığı ve güvenliği cezaları; İşten çıkarma tazminatı; Emekli aylığı; Manevi tazminat; Kamu hukuku zararları; Iş sözleşmesinin sona ermesi; Haksız işten çıkarma tazminatı; İşyeri güvenliği; Toplu işten çıkarma; İşveren sendikaları; İşçi sendikaları

LAW 417 - Miras Hukuku
Ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi.

LAW 420 - İcra ve İflas Hukuku
Genel Olarak cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri

LAW 423 - Genel Devlet Teorileri
Antik yunan ve roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceleri incelemek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi.

LAW 436 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Hukuk felsefesinin kadim tartışmalarının ana ekseninde "hukuk nedir?" ve "hukukun kaynağı nedir?" soruları bulunur. Bu sorulara verilen farklı cevaplar aynı zamanda hukuk felsefesi tarihindeki temel ayrıma da kaynaklık eder: Tabii hukukçu okul ve hukuki pozitivizm düşüncesi. Bu ders çerçevesinde, öncelikle Antik Yunan ve Roma düşüncesinden başlayarak hukukun kaynağına tabii hukuku koyan geleneksel tabii hukuk düşüncesi üzerinde durulacak, ardından tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlık'ın bu gelenek üzerindeki etkileri incelenecektir. 16. ve 17. yüzyılda Batı Avrupa'da teoride ve pratikte şekillenmeye başlayan modern devletin, hukuku düşünme biçimini nasıl kökten değiştirdiği üzerinde durulacak, bu bağlamda özellikle sosyal sözleşme ve egemenlik kuramları ele alınacaktır. Ardından bu gelişmeler çerçevesinde yükselen pozitivizm akımının hukuk kuramındaki etkilerine değinilecek, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası literatürde kendine yer bulan tartışmalar üzerinden hukuki pozitivizm ve modern tabii hukuk okulu arasındaki ilişki incelenecektir. Son olarak, liberal haklar kuramı ve modern demokrasi düşüncesine eleştirel yaklaşan hukuk kuramı akımları, önemli örnekler üzerinden (Marksist hukuk kuramı, feminist hukuk kuramı vs.) tartışılacaktır. Bu derste sosyolojinin temel kavramları, toplum ve birey, toplumsal etkileşim, sosyolojik pozitivizm, Marksist ve Weberyan sosyoloji, Hegemonya kuramı,, Marksist yapısalcılık, iktidar kavramı, kitle iletişimi gibi konular incelenecektir.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG 121 - Temel İngilizce I

ENG 322 - Temel İngilizce VI

ENG122 - Temel İngilizce II
Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişim becerilerine yönelik daha geniş çerçeveli etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para, ve alışveriş konuları çerçevesinde işlenir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

ENG321 - Genel Akademik Beceriler I
Bu ders , öğrencilerin genel akademik beceriler ile iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları ve onlarla ilgili kelime yapı ve fonksiyonları içerir.

HIST 201 - Uygarlık Tarihi
Batı uygarlığının gelişimi siyasi, iktisadi, toplumsal ve dini sürekliliklere odaklanılarak değerlendirilir. Üç temel bölümleme yapılır. Antik Çağdan Ortaçağa, Ortaçağdan Modernitenin yükselişine, Modernitenin yükselişinden Modern Batı’ya. Bu bölümleme İlk uygarlıklar, İbraniler, Yunanlılar, Kent Devletleri, Hıristiyanlık, Modernite, tarihi etkileyen ve tarihten etkilenen insanlar, devletlerin yükselişi ve düşüşü, kısa ve uzun dönemli önemli olaylar, Batı’nın yükselişinin nedenleri gibi konu başlıklarını içerir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IKT 106 - Makro Ekonomi
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

IKT105 - Mikro Ekonomi
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

2. Semester Seçmeli Dersler

LAW 109 - Hukukta Metot
Genel anlamda argüman kurma, akıl yürütmeye ilişkin bilgiler, Hukuki uyuşmazlık kavramının anlamı ve ilgili yöntemler, normların yorumlanması ve yargıç tarafından uygulanan yöntemler

LAW 334 - Hukuk ve Etik
Hukuk ve Etik dersinde hukuk mesleğinin etik kuralları hakkında bilgi verilir. Bu derste iki ana hedef vardır. İlk olarak ahlak, ödev, görev gibi etik çalışma alanının temel kavramlarını ayırıcı ozellikleri ile tanımlamak amaçlanmıştır. Bunun için etik çalışma alanında tarihsel ve toplumsal bakış açısı ile ahlaktan etiğe evrilen süreç tanımlanmaya ve bunu yaparken evrensel etik perspektifi korunmaya çalışılmıştır. İkinci olarak etik ve hukuk disiplinlerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri yakın geçmiş süreci, literatürden örnek gelişmeler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu karşılıklı etkileşimin ürunü olarak yakın dönemde doğan ve gelişmekte olan etik ile hukuk ilişkisinin tarihine ve geleceğe ilişkin öneriler vurgulanmıştır.

3. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 221 - Politika Bilimi
Siyaset biliminin temel kavramları olan, iktidar, otorite, egemenlik ve devlet gibi kavramların sosyolojik yaklaşımlar ve konular çerçevesinde siyasal rejimler ve anayasal devlet ile siyasal ideolojiler etrafında modern devletin küreselleşme sürecinde kazandığı varlık biçimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

LAW 223 - Spor Hukuku
Sporun ve spor müsabakalarının toplum açısından önemi, yaşamın her noktasında hissedilmektedir. Sporun profesyonel yanının ağırlığının gün geçtikçe artması, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde doğurduğu etkiler, spor sahalarının dışına da taşan şiddet ve holiganizm, bu alandaki hukuki düzenlemelerin öneminin artması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, spor ekonomisinin gün geçtikçe büyümesi ve spor hukukunun kendine has kuralları, spor kaynaklı ilişkilerin hukuki yapısının kurulmasında uzmanlığın önemini artırmaktadır. Ders ile öncelikle, katılımcıların, sporun ekonomik, sosyolojik boyutları hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Daha sonra, spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle iletişimin spor açısından önemine değinilecektir. Son olarak, spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü gibi spora has hukuki sorunlar anlatılacaktır.

LAW 225 - Hukuk ve Kadın
Eşitlik, ayrımcılık yasağı, pozitif ayrımcılık, feminist teoriler, mahkemelerde ve yasalarda cinsiyetçilik sorunu, kadına karşı eviçi şiddet, cinsel suçlar vb. hukuki konular ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ele alınacaktır.

LAW 251 - Hukuk İngilizcesi-I
I- Ünlü Davalar II- İçtihat hukuku III- Sözleşmeler Hukuku IV- AB Hukuku

4. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 222 - İletişim Hukuku
Kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü, yayımcının ve yazı işleri müdürünün ceza ve özel hukuk sorumlulukları.

LAW 224 - Vatandaşlık Hukuku
Vatandaşlık hukukuna ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek

LAW 252 - Hukuk İngilizcesi-II
Temel özel hukuk ve kanu hukuku terimleri, ilkelerinin İngilizce karşılıkları, Latince ilkeler, mahkeme türleri ve sözleşmeler hukuku

LAW 254 - Hukuk ve Edebiyat
Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek eserlerin incelenmesi yoluyla teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlamak amacıyla adalet kavramı, suçsuzluk karinesi, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı meselesi, siyasi iktidar – birey ilişkisi, cezalandırmanın amacı, tabii haklar ve hukuki pozitivizm, sivil itaatsizlik, eşitlik konularının incelenmesi.

LAW 256 - Türk Parlamento Hukuku
Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM'nin çalışma düzeni incelenmektedir.

5. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 317 - Stratejik Planlama
Planlama; Strateji, stratejik planlama ve süreçleri; yeniden yapılanma gerekçeleri, geleceği öngörerek hedef koyma; stratejik analiz, stratejik planlama ve yönetim uygulamaları ve yararları; kurumlar için SWOT analizi; kurumsal ferformans yönetimi, göstergeleri ve değerlendirilmesi; fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık; stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri.

LAW 321 - Genel Muhasebe
Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri, Çift Taraflı Kayıt Sistemi, Ana Hesap/Yardımcı Hesap İlişkisi, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Tanıtımı, Hesapların İşleyişi, Temel Mali Tablolar, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar

LAW 325 - Fikri ve Sınai Haklar
Eser kavramı, fikri hak, eserin unsurları ve türleri, eserin türüne gore eser sahibinin hakları, alıntı (iktibas) hakkı, yayım hakkı, intihal

LAW 327 - Yabancılar Hukuku
Yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek

5. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 323 - Adli Yazışma
I) “Adlî Yazışma”ya ilişkin temel kavramlar, II) Çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, III) İcra aşamasında kullanılan dilekçeler, IV) Yargı makamlarınca kaleme alınan; hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, V) İlân.

LAW 351 - Hukuk İngilizcesi-III
Giriş ve sözleşmekerler hukuku, ticaret hukukuna giriş, kıymetli evrak hukuku, iş ortaklıkları, iş hukuku, uluslararası özel hukuk

LAW 361 - Sağlık Hukuku
Hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişki ve niteliği; hata ve sağlık kurumunun sorumlulukları ile hak ve borçları; hasta ile kurum arasındaki tedaviye ilişkin sözleşmenin belirlenmesi, türü, niteliği; bazı özel müdahalelerde ve tedavilerde kuralların istisnaları gibi konular derste işlenecektir.

6. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 324 - Uluslararası Tahkim Hukuku
uluslararası tahkim hukukunu, tahkim anlaşması, başvuru, sorumluluk, tahkim süresi ve tahkim heyetinin yetkileri, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı başvuru yolları

LAW 328 - Eleştirel Düşünce
Düşünme kavramları, düşünme unsurları, düşünce seviyeleri ve eleştirel düşünce, muhakeme, karar ve doğru düşünme yöntemleri.

LAW 330 - Sermaye Piyasası Hukuku
Sermaye piyasasının temel kavramları, tahviller, banka bonoları, finansman bonoları, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurumları : Aracı Kurumlar, Yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Suçları

LAW 338 - Mali Suçlar
Dersin içeriği; Dolandırıclık, Hileli İflas, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Tefecilik, Mal ve Fiyatları Etkileme, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yolsuzluk (İrtikap, Rüşvet, Zimmet), Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Organ ve Doku Ticareti gibi Türk Ceza Kanunu Bakımından Mali Suçlar,Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu),Terörün Finansmanı Suçu,Kambiyo Suçları,Karşılıksız Çek Keşide Suçu,Vergi Suçları, Bankacılık Suçları,Sermaye Piyasası Suçları ,Mali Yönetim Suçları, Ticaret Kanunu Bakımından Mali Suçlar ve Gümrük Suçları vb konular oluşturmaktadır.

6. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 332 - Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Temel adli yazışma kuralları, Pratik olaylar üzerinden dilekçe, ara kararı, müzekkere, ihtarname yazımı. , Dava dilekçesi, davaya cevap, cevaba cevap,düplik dilekçesi yazımı

LAW 352 - Hukuk İngilizcesi-IV
I- Introduction and Contract law II- Introduction to Turkish business law III- Commercial papers IV- Business associations V- Labour law VI- Private international law

Law 356 - Seminer
Hukuk alanında bir konu seçilerek o konuda araştırma yapmak ve o konuyla ilgili bir makale hazırlamak

7. Semester 1. Grup Seçmeli Dersler

LAW 429 - İngilizce Çeviri
Sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku, dava ve arabuluculuk, tahkim

LAW 431 - Deniz Hukuku
Başta Deniz Ticareti Hukukunun temel konuları olmak üzere, Deniz Borçlar Hukuku, Deniz Eşya Hukuku ve Deniz Şahsın Hukuku konuları

LAW 433 - Finansman Hukuku
Finansman hukuku dersi, finansman hukukunun genel hükümlerini içermektedir.

LAW 435 - Bilişim Hukuku
Bu ders, bilişim hukukuna ilişkin mevzuatın incelenmesi ile bu bağlamda toplumsal süreç ve araçların değerlendirilmesini içerir. Bu kapsamda güncel olaylar, mahkeme kararları ve mevcut sorunlar tartışılır.

7. Semester 2. Grup Seçmeli Dersler

LAW 401 - Çevre Hukuku
Çevre hakkı, anlam ve katılım gibi çevre hukukunun temel ilkelerinin uygulanması, önleme, kirleten öder, koordinasyon, ve önlem; kirletenin hukuki ve cezai sorumluluğu; çevresel etki değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi amacıyla çevreyi korumak için gerekli ve önemli araçlar.ecution

LAW 415 - Anayasa Yargısı
Karşılaştırmalı anayasa yargısı; anayasa yargısının teorik ve tarihsel temelleri; Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri.

LAW 421 - Kriminoloji
Kriminoloji dersi kapsamında suç, suçlu, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları ele alınacaktır. Bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar ve suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri tartışılacaktır. Böylelikle ülkedeki suç olgusunu saptama ve bununla başa çıkma yöntemleri oluşturma konusunda bilgiler verilecektir.

LAW 441 - Kat Mülkiyeti Hukuku
Ders, Eşya Hukuku ile bağlantılı olarak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri inceleneceği bir ders olup; tamamlanmış bir yapının, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümlerini, bütününden ayırarak, onlara bağımsız bir nitelik veren ve böylece mülkiyet hakkının konusu haline getiren kurum olan “kat mülkiyeti” ile ilgili esasların incelenmesinden ibarettir. Derste, kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat maliklerinin hak ve borçları ve ana gayrımenkulün yönetimi konuları esaslı olarak incelenecek; Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki düzenlemeler irdelenecektir.

8. Semester Seçmeli Dersler

LAW 219 - Karşılaştırmalı Hukuk
İkinci sınıf dersi olan karşılaştırmalı hukuk dersi, karşılaştırmalı hukuk metodolojisinin ve farklı ulusal hukuk sistemlerinin anlaşılması ve Türk hukukunun yorumlanması üzerinedir.

LAW 261 - Çocuk Hukuku
Çocuk hukuku, çocuk hukukunun tarihsel gelişimi, çocuk hakları ve önemi, çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuk, soy bağı ve velayet, evlat edinme

LAW 424 - Sigorta Hukuku
Genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorululuk sigortaları, can sigortaları.

LAW 426 - Adli Tıp
Adli tıp terminolojisi, adli tıpta bilirkişi, sanık, mağdur gibi süjeler, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, adli tıbbın mobbinge, şiddet, taciz ve istismara bakışı, adli psikiyatri, otopsi ile ötanazi alanlarıdır.

LAW 428 - Siyasi Partiler
Siyasi partilerin tarihsel süreçte gelişimi ile birlikte işlevi incelenir. Siyasi partilerin iç yapısı ve siyasi iktidar ile ilişkisi irdelenir.

LAW 434 - Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği kurumları, AB hukukunun ulusal hukuka yansıması

LAW 442 - Tüketici Hukuku
Dersin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle daha önceki dönemlerde görülecek olan Borçlar Hukukunun temel kavramlarının tekrarlanması, bundan sonra Tüketici Hukuku’nu ilgilendiren bir takım kavramların öğretilmesi gerekecektir. Temel kavramlardan sonra, bu kavramların karşımıza ne şekilde çıktığı ve uyuşmazlıkların ne şekilde çözüleceği, yaptırımlarının neler olacağı gibi detaylar, Tüketici Hukuku ve onunla ilintili diğer hukuk dalları alanında ele alınarak , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat ışığında anlatılacaktır.