Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Elçin D. (2015), The Principle of Non-Refoulement: A Comparative Analysis between Turkish National Law and International Refugee Law in Politics and Law in Turkish Migration, London

Yılmaz Turgut N. (2009), Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, Mart.

Yılmaz Turgut N. (2009), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2009” (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Mobile Phone Base Stations and the Precautionary Principle in the Light of a Civil Court’s Judgment », The Journal of Business Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Influence of Ecology on Environmental Law : Challenges to the Concept of Traditional Law », Environmental Law Review (Winter)

Yılmaz Turgut N. (2008), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2008 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Improvements on Human Rights Through Environmental Protection: Rights and Duties to Protect the Environment as a Common Good, http//www. human dimension.com. Helsinki Espana

Yılmaz Turgut N. (2007), The Court of European Human Right and Environmental Protection, Proceedings on International Conference on Environment: Survival and Sustainability (ed. Hüseyin Gökçekuş). Nicosia North Cyprus (19-24 February)

Yılmaz Turgut N. (2007), The European Court of Human Rights and the Right to the Environment, Ankara Law Review

Yılmaz Turgut N. (2007), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2007 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2006), Çevre Hakkı: AİHM ve Bergama Davası, Legal Hukuk Dergisi

Yılmaz Turgut N. (2006), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2006 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2005), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2005 (Report and analysis, Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2004), Recent Developments on EIA in Turkey, Environmental Policy and Law

Yılmaz Turgut N. (2004), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2004 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2003), Environmental Impact Assessment in Turkey: With Reference to the EU Directive, Environmental Policy and Law

Yılmaz Turgut N. (2003), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2003 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2002), -Definition and Valuation of Environmental Damage in Turkey., Michael Bowman-Alan Boyle (eds) Environmental Damage in International and Comparative Law. Edinbrough - Scotland, Oxford University Press

Yılmaz Turgut N. (2002), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2002 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2001), Teknolojik Gelişmelerin Geleneksel Hukuka Etkisi: Çevre Hukukunun Doğuşu, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu

Yılmaz Turgut N. (2001), Çevre Hakkının Gerçekleştirilmesi için Atılması Zorunlu Adımlar, Çevre Şurası Tebliğleri

Yılmaz Turgut N. (2001), Çevre Hukuku –Karşılaştırmalı İnceleme, yenilenmiş ikinci bası, Savaş Yayınları, Ankara, Kasım.

Yılmaz Turgut N. (2001), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2001 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2000), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2000 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (1999), Turkey: Developments in Environmental Policy and Law in 1999 (Report and analysis, Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Hukuku –Karşılaştırmalı İnceleme, birinci bası, Savaş Yayınları, Ankara, Kasım.

Süzek S. (1996), İş hukukunda iç yönetmelikler., AÜHFD.

Yılmaz Turgut N. (1993), Çevre ve Yurttaşlar- Çevrenin Korunmasında Yurttaşların Rolü, Savaş Yayınları, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1993), Environmental Legal Protection and the Persian Gulf War, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1983), Siyasal Muhalefet-Batı Demokrasileri-Sosyalist Ülkeler-Türkiye, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara

Diğer Hakemli Dergiler

Elçin D. (2016), Türkiye'de Bulunan Suriyelilere Uygulanan Geçici Koruma Statüsü 2001/55 Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Ankara , 124, 9-80

D. Çiğdem Sever (2016), Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 122- Ocak/Şubat 2016, s. 141-193

D. Çiğdem Sever (2016), Bir Kamu Kurumu Olarak Vakıf Üniversiteleri ve Bu Üniversitelerde Çalışan Akademik Personelin Hukuki Statüsü, Legal Hukuk Dergisi, Mart 2016, 1175-1216

D. Çiğdem Sever (2016), Adalet Hizmetlerinden Doğan Mali Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1, 41-81

D. Çiğdem Sever (2016), Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İki Kararı Üzerinden İdarenin Farklı Muamele Yükümlülüğünü Düşünmek, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2016, 38-49

D. Çiğdem Sever (2016), Hukuk Eğitimine Feminist Bir Bakış ve Yöntem Arayışları, Hukuk Kuramı, 2016/3, 16-43

H. Serdar Hoş (2016), Talat Paşa Döneminin Devlet Aklı Bağlamında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, 389-407

D. Çiğdem Sever (2015), Türkiye’de Düzenleyici Kurumların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü, AÜHFD, 2015/1, 195-236

A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonu, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477

A. Aslı Şimşek (2015), Anayasa Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Anlamı: İnsan Hakları Temelinde Bir İnceleme, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Vergi Cezalarının Affı, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, pp.797-819

Aksoy, E. (2015), Objektif Dava Birleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ankara, Sa. 117, s.201-232.

Hızır/ Merki (2014), Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezaî Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4, 779-812

Korhan Levent Ertürk, A. Aslı Şimşek, Damla G. Songur, Gökhan Şengül (2014), Türkiye'de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme (Disability Awareness in Turkey and an Assessment about Accessibility of Web Pages Related to Justice by Disabled People), Bilgi Dünyası , 15 (2), pp. 375- 395

Serdar Hızır, Duygu Merki (2014), Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezai Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt 63 Sayı 4, pp. 813-831

D. G. Songur (2014), Türk Hukukunda Rekabet Kuralları Karşısında Patent Lisansı Sözleşmelerinin Durumu, Uluslar arası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Antalya, C. 2, S. 3, 33- 56

K. L. Ertürk, A. A. Şimşek, D. G. Songur, G. Şengül (2014), Türkiye'de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme (Disability Awareness in Turkey and an Assessment about Accessibility of Web Pages Related to Justice by Disabled People), Bilgi Dünyası, 15/2, 375- 395

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), “Kamu Denetçiliği Kurumu ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulaması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 114, pp.293-314

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Eşlerin Paylı Mülkiyeti, TBB Dergisi, Ankara, 114, "79-104"

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Paylaşmalı Mal Ayrılığı, Terazi Hukuk Dergisi, 99

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Kadının Bitmeyen Soyadı Sorunu, Ankara Barosu Dergisi

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Geçici Ödemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 110

Hızır (2013), Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Ankara, 2, pp. 227-289.

Hızır (2013), 6098 Sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu’nun 633’ncü Maddesine Göre Adi Şirketten Çıkmanın ve Çıkarılmanın Genel Şartları ve Usulü, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara, C. III, pp. 2817-2880

D. Çiğdem Sever (2013), “Kamu Hizmetlerinde Biçimsel Ölçütte Çözülme”, Ankara Barosu Dergisi, 2013/3

Merki Çoksezen D. (2013), Türk Ceza Hukukunda Sapma, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2 Cilt 8

D. Çiğdem Sever (2012), Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz v. Türkiye Kararı, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 2, 16-42

Kumru Kılıçoğlu (2012), Üçüncü Kişinin Rehinden Kurtarma Hakkı, Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu Armağanı , Ankara, "513-528"

Elçin D. (2011), Milletlerarası Unsurlu Endüstriyel Hareketlerde Sözleşme Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Tayini, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan , Ankara , pp.2791-2816

Elçin D. (2011), Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Sözleşmeyle İrtibatlı Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ata Sakmar'a Armağan , İstanbul , 1, pp.329-352

D. Çiğdem Sever (2011), Kolluk Yetkilerinin Devredilmezliği İlkesi Açısından Özel Güvenlik, Sarper Süzek'e Armağan, Beta Yayınları, Ankara, C.III, 3279-3311

Şimşek A. (2011), “Türk Modernleşmesinde Siyasi Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul., pp. 3319-3349

Hoş H. (2011), "İnsancıl Hukuk ve Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması", Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan, 3225-3256

D. G. Songur (2011), "Sermaye Piyasası Aracı" Kavramı, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, İstanbul, C. III, 2911- 2945

Yılmaz Turgut N. (2010), “ Çevre Hakkı: Kurumsal ve Ampirik Çerçeve, Yargının Rolü”, Danıştay 142. Kuruluş ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, 10-11 Mayıs

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler, Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran-

Süzek S. (2010), İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan

Süzek S. (2010), Alt İşveren İlişkisinin Kurulması,, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Hızır (2010), Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Hükümlerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 86, pp. 268-312

Metin Günday, Tuğba BAYMAN, Cem Çağatay ORAK (2010), Katı Atık Bertaraf Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 90, 395 vd.

Arsava F. (2009), İsviçre'nin Tarafsızlık Statüsü Işığında AB Üyeliğine Bakış,, GÜHFD, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün'e Armağan,

Süzek S. (2009), Bireysel İş Hukukunun Dünü Bugünü ve Geleceği, Sicil İş Hukuku Dergisi

Yılmaz Turgut N. (2008), Improvements on Human Rights Through Environmental Protection: Rights and Duties to Protect the Environment as a Common Good, The Euro-American Project Commemorating the 60th Anniversary of the Universal declaration of Human Rights and 10th Anniversary of the Valencia Declaration of Human Duties and Responsibilities . Valencia-İspanya (9-12 December)

Yılmaz Turgut N. (2008), İhtiyat İlkesinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Açısından Uygulanması, 1. Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sempozyumu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 20 Aralık

Arsava F. (2008), “Die Beziehungen Zwischen der Türkei und der Europäischen Union und die Neuen Entwicklungen”, (Iustitia et Pax, Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Hrsg von G.H.Gornig,B.Schöbener,W.Bausback,T.H.Irmscher; Schriften zum Völkerrecht Band

Süzek S. (2008), İşverenin Eşit Davranma Borcu, Sicil

Hızır/ Turaev (2008), Türk Hukuku’nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, pp. 371-409

Hızır/ Davis (2008), Dance of Corparete Veils: Shareholder Liability in the United States of America and in Republic of Turkey, Ankara Bar Review , 2, pp. 76-106

Kılıç A. (2008), Cinsel Hakimiyet ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78, 167-205

Kılıç A. (2008), Ahlak Perdesine Yansıyan Kadın ve Şiddet, Güncel Hukuk Dergisi, 60, 32-35

Arsava F. (2007), Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, Prof. Aslan Gündüz’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,

Süzek S. (2007), İşçi ücretlerinin ödenmemesinin hukuki sonuçları, AÜHFD

Süzek S. (2007), Sosyal politikanın araçlarından biri olarak iş hukuku., Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri

Elçin D. (2007), Yabancı Çingenelerin Türkiye'ye Giriş, İkamet ve Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye'den Sınır Dışı Edilmeleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 56/1, pp.3-50

Hızır (2007), Gemi Alacaklısı Hakkının Bahşettiği Bir İmkân Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takip Usulü, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), 4, pp. 347-403

Arsava F. (2006), Avrupa Birliği Anayasası Tasarısında Yetki Sınırlaması”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Süzek S. (2006), Risques Professionnels, Protection Sociale et Responsibilté de L’enterprise en Droit Turc,, Rapport Presenté Au XVII’e Congrès Mondial du Droit du Travail et de la Sécurité Sociale

Süzek S. (2006), Değişiklik feshi., TİSK Akademi

Süzek S. (2006), İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri., İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı.

Yılmaz Turgut N. (2005), Türk Çevre Politikası ve Hukukuna İlişkin Gerçekler, Güncel Hukuk

Arsava F. (2005), “Ulusal Mahkemeler Tarafından Topluluk Hukukunun İhlal Edilmesi Durumunda Üye Devletlerin Sorumluluğu”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (2005), “Avrupa Anayasasının Tercih Nedenleri”,, Uluslararası İlişkiler Dergisi

Arsava F. (2005), “Avrupa Anayasası Üzerine Düşünceler”,, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2005), Avrupa Temel Haklar Şartı”, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Süzek S. (2005), İşçinin yetersizliği veya davranışları nedeniyle geçerli fesih., Aziz Can Tuncay’a Armağan

Süzek S. (2005), İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda hakları ve yükümlülükleri, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi.

Süzek S. (2005), Geçici ve mevsimlik iş akitleri., İnşaat Sanayi, İntes

Süzek S. (2005), AB perspektifinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları., İntes

Süzek S. (2005), III. Yılında iş yasası semineri., III. Yılında iş yasası semineri.

Yılmaz Turgut N. (2004), Baz İstasyonları ve Çevre Hukuku, Güncel Hukuk

Arsava F. (2004), “Nice Anlaşmasının Analizi Bağlamında AB Temel Haklar Şartı”, Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi Dergisi,

Arsava F. (2004), “Birlik Hukuku ve Anayasa arasındaki İlişki”, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2004), “Kıbrıs’ın AB’ne Üye Olması Türkiye-AB ilişkilerini Nasıl Etkiler?”,, Kadir Has Üniversitesi Dergisi,

Arsava F. (2004), 73-“AB Anayasasının Düşündürdükleri”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü,

Süzek S. (2004), Yeni iş yasasının alt işveren kurumuna bakışı, sorunların değerlendirilmesi ve çözümleri., İntes.

Arsava F. (2003), “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliği”, Uluslararası Kıbrıs Konferansı, TOBB,

Arsava F. (2003), “Farklı Entegrasyon ve AB’nin Federal Yapısı”,, Askeri Yargıtay Dergisi,

Arsava F. (2003), “Avrupa Birliği ve Kıbrıs Sorunu”,, ATAUM Bülteni

Arsava F. (2003), “Avrupa Anayasa Düzeninin Oluşumu”,, ATAUM Bülteni

Arsava F. (2003), “1960 Anlaşmaları Işığında Kıbrıs’ın Bugünkü Hukuki Durumu”,, Ankara Barosu Etkinlikleri Dizisi, Panel-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazi Magosa

Arsava F. (2003), “Die Erwartungen der Türkei im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft”, Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.VSpezifika einer Südost-Erweiterung der EU, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Süzek S. (2003), Uluslararası ve ulusal hukuk sisteminde işyeri hekimliği sempozyumu, Uluslararası ve ulusal hukuk sisteminde işyeri hekimliği sempozyumu

Arsava F. (2002), “Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’nun Ulusal Hukuk Düzenlerine Enkorparasyonu”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2002), “Kopenhag’dan Nice’e”,, Türk Hukuk Kurumu– Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İlişkileri Sempozyumu,

Arsava F. (2002), “Siyasi Açıdan Avrupa Ortak Değerleri ve Türkiye”,, Türk Parlamenterler Birliği, Avrupa Ortak Değerleri ve Avrupa Anayasasının Temel Taşları Kolokyumu,

Arsava F. (2002), “Kurucu Anlaşmaların Avrupa Birliği Anayasası’na Dönüşmesi, ATAUM Bülteni,

Süzek S. (2002), İş akdini fesih hakkının sınırlandırılması, Yargıç Dr. Aydın Özkul’a Armağan. Kamu-İş,

Yılmaz Turgut N. (2001), Hukuki Açıdan Cep Telefonu Yer İstasyonu Sorunu, Bilim ve Ütopya (Mayıs)

Arsava F. (2001), “Anayasa Hukuku ve Avrupa Ortak Anayasa Hukuku”,, İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Münasebetler Hukuk Dergisi,

Arsava F. (2001), “Avrupa Birliği Hukuku Temel Hak Teminatlarının Eksiklikleri”,, Kocaeli Üniversitesi Dergisi, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan

Arsava F. (2001), “Egemenlik Haklarına Getirilen Sınırlar”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “Avrupa Egemenliğinin Dayanak ve Sınırları”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “AB Bakanlığı”,, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2001), “Türkei – Zukünftiger Mitglied der EU”, Das Problem, Souveränitätsübertragung Institut für Türkisch-Europäische Studien,

Arsava F. (2001), “Türkiye’nin Tam Üyelik perspektifi”, The Evolution of Customs Union and Preparation Process for Full Membership,, World Customs Activities

Süzek S. (2001), İşyerinin kurulması, faaliyetinin durdurulması ve kapatılması., Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan

Yılmaz Turgut N. (2000), Çevre Hakkı ve Katılım., Hukuk Kurultayı 2000. Ankara Barosu. 12-16 Ocak

Yılmaz Turgut N. (2000), Tourism and Human Rights, http//www.humandimension.com, Extranet

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Avrupa Birliği Hukukuna Katkıları, A.Ü.S.B.F. Yayınları,

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2000), “Griechenland-Türkei-Zypern, Ein Europäisches Problem,, Zeitschrift für Süd- Ost Europa Gesellschaft

Arsava F. (2000), Anpassungsprobleme des Türkischen Rechts zu dem EU-Recht”, Zeitschrift für Türkisch-Europäische Studien,

Arsava F. (2000), “Amsterdam Anlaşmasının Ortak Hükümlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Arsava F. (2000), “Griechenland-Türkei-Zypern, Ein Europäisches Problem,, Zeitschrift für Süd- Ost Europa Gesellschaft

Arsava F. (2000), Anpassungsprobleme des Türkischen Rechts zu dem EU-Recht”, Zeitschrift für Türkisch-Europäische Studien,

Süzek S. (2000), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda somut çözüm önerileri., Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to the Environment and its Place in the Traditional Human Rights Concept, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to Environmental Information, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to Participation in Environmental Decision- Making, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), Sustainable Development as a Concept of Environmental Protection, http/ www.humandimension.com

Arsava F. (1999), “Avrupa Birliği Hukukunda Anlaşma Değişikliği Prosedürü”,, Prof. Dr. Vahdet Aydın’a Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Arsava F. (1999), “ATAD’ın Hukuk Yaratma Yetkisi”,, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1999), “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı İşbirliği”,, Av.Dr.Faruk Erem Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayını,

Arsava F. (1999), “Der Zypern Konflikt unter besonderer Berücksichtigung des Völkerrechts”, Jahrbuch für Internationale Sicherheitspolitik

Günday M. (1999), Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Rekabet Hukuku ve Yargı, -, 60 vd.

Yılmaz Turgut N. (1998), The Right to the Environment. Does it Reflects Environmental Ethics?, Eubios Journal of Asian and International Bioethics

Arsava F. (1998), “Menschenrechtliche Dimension des Europarechts”, Informationen zur Sicherheitspolitik- Die Türkei und Europa

Süzek S. (1998), Yorum, Cumhuriyetin 75. yılında endüstri ilişkilerinde ve emek piyasalarının düzenlenmesinde devletin rolü ve işlevleri., III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi

İstemi M. (1998), Haksız Zilyede Karşı Yöneltilecek Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukukî Dayanağı-Ecri Misil Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1, 38

Yılmaz Turgut N. (1997), Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında Katılımın Rolü, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aralık

Arsava F. (1997), “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Temel Haklar”,, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1997), “Demokratik Meşruiyetin Garantörü: "Avrupa Parlamentosu", Ekonomik Yaklaşım”,, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi

Arsava F. (1997), “Der Zypernkonflikt, Eine völkerrechtliche Bewertung”, Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Heft 108, Hamburg,

Arsava F. (1997), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Yatırımların Korunması”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları

Süzek S. (1997), İşyeri uygulamaları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan

Süzek S. (1997), Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sorunları ve yeni tasarı., Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan.

Günday M. (1997), İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları, Anayasa Yargısı, -, 347 vd.

Yılmaz Turgut N. (1996), İhtiyat İlkesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Hukukunda Sivil Toplum Örgütlerine Tanınan Olanaklar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (1996), “Kıbrıs Sorunu ve Dünya Barışı”,, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Yılmaz Turgut N. (1995), Kirleten Öder İlkesi ve Çevre Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (1995), “AGİK ve İlgili Belgeler”, Türk Hakları, yayınlayan Prof.Dr.Mustafa Kahramanyol

Arsava F. (1995), “Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreci”, Avrupa Birliği El Kitabı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Arsava F. (1994), “Subsidiarite Kavramının Topluluk Hukuku'ndaki Yeri”,, Türkiye-Avrupa Topluluğu Derneği Aylık Bülteni

Arsava F. (1993), “Batı Avrupa'da Etnik Azınlıkların Korunması”,, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

Süzek S. (1993), İş hukuku yaptırımları, İş Hukuku Dergisi

Arsava F. (1992), “Azınlık Hakları ve Bu Çerçevede Ortaya Çıkan Yeni Düzenlemeler”, A.Ü.S.B.F. Dergisi,

Arsava F. (1992), “Ulusal Grup Hakları Konusunda Gelişmeler”,, A.Ü.S.B.F.Dergisi

Arsava F. (1991), “Avrupa Toplulukları Hukuku'nun Genel Karakteri”, Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Armağan

Arsava F. (1990), “Avrupa Toplulukları Hukuku'nda Kadın ve Erkek Eşitliği”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi

Arsava F. (1989), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 1986 tarihli "Mittlerweile" Kararının Topluluk Hukuku Bakımından Taşıdığı Önem”, A.Ü.S.B.F.Dergisi,

Arsava F. (1988), “Federal Alman Anayasa Mahkemesi kararlarının Topluluk Hukuku'nun Gelişmesine Etkisi, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı

Arsava F. (1988), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 8.4.1987 ve 4.11.1987 tarihli Kararlarının Topluluk Hukukuna Getirdiği Yorum”,, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Arsava F. (1988), “Die Offenheit der türkischen Verfassung gegenüber einem Beitritt zur EG EG-Türkei”, Kolloquium über Freizügigkeit und Familiennachzug, Saarbrücken

Arsava F. (1988), “Türkiye Tarafından Yapılan Bireysel Başvuruyu Kabule İlişkin Bildirinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi”, Mali Hukuk Dergisi

Arsava F. (1988), “Avrupa Tek Senedi”, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi

Arsava F. (1988), “Avrupa Toplulukları Hukuku ve Türkiye'nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliği”, İlim ve Sanat Dergisi

Arsava F. (1988), “AET üyeliğinde Topluluk Hukuk Düzeni ile Türk Hukuk Düzeni İlişkisi ve Etkileşimleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Arsava F. (1987), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin ve Bavyera Anayasa Mahkemesinin Azınlık Partileri İçin Kanunda Öngörülen Baraj Hükümleri Hakkında Verdiği Kararlar”, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1987), “Avrupa Topluluklarının Supranasyonal Niteliği”, Mali Hukuk Dergisi

Arsava F. (1985), “Die Beiden Deutschen Staaten in Den Vereinten Nationen, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1985), “Soft-law”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı

Arsava F. (1984), “Die Frage der territorialen Souveränität über Die Falklandinseln”,, A.Ü.S.B.F. Dergisi

Arsava F. (1983), “Avrupa Topluluklarının Uluslarüstü Özelliği”, Prof.Dr. İbrahim Yasa’ya Armağan,

Arsava F. (1982), 1-“Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuk Düzeninin Ulusal Hukuk Düzenleri Üzerindeki Etkisi”, Prof.Dr.Ümit Yaşar Doğanay’ın Anısına Armağan,

Arsava F. (1981), “Self-Determination” Hakkının Tarihi Gelişimine Bir Bakış ve Aaland Adaları Sorunu”, Seha Meray’a Armağan,

Arsava F. (1981), “Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktiflerinin Ulusal Alanda Geçerliliği”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Yılmaz Turgut N. (1977), Kanun Hükmünde Kararname, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Arsava F. (1), “Federal Alman Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 1986 tarihli "Mittlerweile" Kararının Topluluk Hukuku-Ulusal Hukuk İlişkisinde Taşıdığı Önem”,, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni

Arsava F. (1), “Garanti Anlaşmasının İhlali ve Mutatis Mutantis Kuralının Sonuçları, ATAUM Bülteni

Uluslararası Konferans Bildirileri

Elçin D. (2015), Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 1-2 Ekim 1015 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Raoul Wallenberg Institute Kitlesel Sığınma Durumlarında Geçici Koruma Statüsü

Zeynep Müftüoğlu Hoş, Ebru Açık (2015), “A Sociological Perspective To Civil Disobedience Via Taxation: The Case Of Turkey”, VII. European Conference On Social And Behavioral Sciences,, Budapeşte

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “The Effects Of Societal Values And Law On The Birth Of “ Resresentative Democracy” And “Governance” And Their Reflections On Fiscal Law”,, “2nd International Conference “Interdisciplinary Legal Studies 2015, Law Beyond Boundaries”, The International Center for Research & Development, Toronto

Elçin D. (2014), The Principle of Non-Refoulement: A Comparative Analysis between Turkish National Law and International Refugee Law, Turkish Migration Conference Comparative Perspectives and Continuities, Regent's University London

Elçin D. (2014), Kitlesel Akınlarda Hukuki Boyut Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kitlesel Akınlar Değerlendirme ve Uygulanabilirlik Çalıştayı, Ankara

D. Çiğdem Sever (2014), Failure to teach gender equality in legal education, Gender and The Law Conference (London Social Studies), İzmir

D. Çiğdem Sever (2014), Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Yöntem, II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2014), Hukuk ve Sanat Dersliği Atölye Çalışması, II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi- Hacettepe Üniversitesi, Ankara

A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2013), Medyanın Olumsuz İnşasına Karşı Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yönetimi Bağlamında Bir İmaj Çalışması, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Antalya, pp. 369-383

Elçin D. (2012), National and International Legislation on Urban Refugees and Legislative Developments, Turkey's Experience with Urban Refugees: Modalities and Future Perspective UNHCR Turkey Third Academic Network Seminar İstanbul Bilgi Üniversitesi , İstanbul

Elçin D. (2012), Turkish Migrants in Europe from the Perspective of Turkish Citizenship Law, Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years Oxford University , London

D. Çiğdem Sever (2011), Olağanüstü Hal: Hukuk Sisteminin Karadeliği mi?, Uluslararası "Hak Mücadelesi ve Hukuk" Sempozyumu, İstanbul

Şimşek A. (2011), “Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi”, Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu (4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium), Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Malatya, Cilt: 1, Özel Sayı, pp. 597-608

Elçin D. (2009), Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Göçmen İşçi Kadın,, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir

D. Çiğdem Sever, Mine Çankaya (2009), Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik İlkesi Bakımından Kadının Söylemsel Temsili, 1. Uluslararası Kadın Kongresi

Yılmaz Turgut N. (1999), International Meeting of the University Network: Environmental Education and Human Rights, Malaga-Spain, 10-14 April

Yılmaz Turgut N. (1998), The Right to the Environment: Does it Reflect Environmental Ethics?, International Roundtables on Bioethics, 27-29 August

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Hukukunda Sivil Toplum Örgütlerinin Konumu, International Habitat- ll Conference, 3-14 June

Yılmaz Turgut N. (1991), The Application of Turkey for Membership to the European Community, The 1991 Fulbright Scholar Symposium: Challenges for the World Legal Order, Golden Gate University School of Law, USA, 8-10 April

Yılmaz Turgut N. (1991), Environmental Legal Protection and the Persian Gulf War, The 1991 Fulbright Scholar Symposium: Challenges for the World Legal Order, Golden Gate University School of Law, USA. 8-10 April

Ulusal Konferans Bildirileri

Elçin D. (2016), Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Yer Alan Uluslararası Koruma Statüleri ve Suriyeliler, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Elçin D. (2016), Anayasa Mahkemesi'nin 2016/134 ve 2016/135 Sayılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Elsa Mülteci Hukuku Sempozyumu TBB 4 Aralık 2016 , Ankara

Hızır S. (2015), Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler, 28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında tebliğ, Ankara

Hızır S. (2015), Türk Ticaret Kanunu’na Hükümleri Uyarınca Şirketler Topluluğu Hukuku, 28 Şubat-1Mart ve 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 3. Program” adlı İleri Eğitim Programında tebliğ, Ankara

Özbey, Serap (2015), Fikri Haklar Bağlamında Açık Erişim, "Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim", Atılım Üniversitesi Kütüphanesi

D. Songur, A. Şimşek (2015), Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları, Sosyal Pediatri Sempozyumu- Özel Bakım Gereksinimi Olan Çocukların; Hakları, İzlemi ve Bakımı, Ankara

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Demokrasi Anlayışında Meydana Gelen Değişimlerin Vergilendirme Yetkisi Üzerinde Etkileri”,, 5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Bursa

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Yoksulluğun Giderilmesinde ve Sosyal Adaletin Sağlanmasında Vergilendirme Yetkisinin Rolü, Siyasi İlimler Türk Derneği 12. Lisansüstü Konferansı, Çanakkale

Elçin D. (2014), Kitlesel Sığınma Hareketleri Kapsamında Geçici Koruma Statüsü, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Yabancıların Sahip Oldukları Haklar ve Güvenceler Sempozyumu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 22 Ekim

Hızır (2014), "Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacı Şirketlerin Sorumluluğu", Ankara Barosu tarafından düzenlenen “LPG’li (Doğalgazlı) Şofbenlerden Doğan Hasarlardan Sorumluluk” adlı Panel, Ankara

D. Çiğdem Sever (2014), İdeolojik Bir Kavram Olarak Hukuki Eşitlik, Taner Yelkenci II. Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu, Kocaeli

D. Çiğdem Sever, Osman İşçi (2014), Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları Kurumu: İnsan Hakları mı, Devlet Aklı mı?, Türkiye'nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı (II) , İstanbul

Elçin D. (2013), Milletlerarası Unsurlu Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi , İstanbul

Hızır (2013), "6362 Sayılı (yeni) SPKn’un Halka Açık Anonim Ortaklıklar İçin Öngörülen Düzenlemelerine Genel Bir Bakış", Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 2. Program” adlı İleri Eğitim Programında tebliğ, Ankara

D. Çiğdem Sever (2013), Mahkeme Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı, TODAİE Sosyal haklar Sempozyumu

Şimşek A. (2013), ”Sadaka Kültürü ve Stratejik Hayırseverlik Çıkmazında Sosyal Hak Mücadelesi”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sempozyumu, TODAİE, 4-5 Nisan., Ankara

Hızır (2012), "6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Şirketler Topluluğu", Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Yenilik ve Değişiklikler” adlı Sempozyumda Tebliğ, Ankara

Hızır (2012), "6335 Sayılı Kanun ile Değişik TTK m. 358 Üzerine Bazı Düşünceler", Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda 6335 sayılı Kanun ile Öngörülen Değişiklikler” adlı Panelde Tebliğ, Ankara

Hızır (2012), "Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu", Türkiye Barolar Birliği ve TÜRAV işbirliği ile düzenlenen “Finansman Hukuku- 1. Program” adlı İleri Eğitim Programında tebliğ, Ankara

D. Çiğdem Sever (2012), Eviçi Şiddette İnterdisipliner Yaklaşımın Önemi, Ankara Barosu Şiddeti Önlemede Kurumsal İşbirliğinin Önemi Sempozyumu

Şimşek A. (2010), “Temel Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 – Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara Üniversitesi, 9 – 11 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2006), Çevre Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri, Çevre Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

Yılmaz Turgut N. (2002), -Biotechnology and Environmental Law: GMO and Biosafety, Proceedings on International Conference: Environmental Problems of Mediterranean Region, (ed. Hüseyin Gökçekuş). North Cyprus (12-16 April)

Yılmaz Turgut N. (2001), Birey ve Örgütlerin Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Hukukundaki Rolü, International Symposium: The Spatial Planning Strategies in the European Union-Economical and Ecological Perspectives

Yılmaz Turgut N. (2001), Considerations on the Interpretation and Implementation of Sustainable Development, International Meeting on Environmental Development and Human Rights in the Mediterranean Region, 24-30 March

Günday M. (2000), İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu, Hukuk Kurultayı, Cilt 1, 351 vd.

Süzek S. (1992), İş güvencesinde sosyal tarafların görüşleri, Aktin Feshinde Yargı Denetimi Sempozyumu

Süzek S. (1991), İşçi sağlığının boyutları, Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi.

Notlar

D. Songur (2017), Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi: Atılım Üniversitesi Örneği, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 45, 30

D. Çiğdem Sever, Berke Özenç (2016), Akademik özgürlük ve akademisyenlerin özgürlükleri, Güncel Hukuk, Mart 2016

D. Songur (2016), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 14, 30

D. Songur (2016), Değişen Hukuk Öğretiminde Yaratıcı Drama Çalışmaları, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 23, 26-27

D. Songur (2016), Dijital Çağda Özgürlük ve Mahremiyet: Devletler, Şirketler, Bireyler, Dijital Çağda Hakları Savunmak: Biri Bizi Gözetliyor Mu? Paneli- Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2016), Atılım Üniversitesi ile Dünyayı Eşitliğe Boyamak İçin Bir Adım: Kadın Dostu Kampüs, Sertifikalı Atölye Çalışması, Ankara Marka Festivali, Ankara

D. Songur (2016), Bilimsel Araştırma ve Proje, Seminer, Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, E. Küçük, A. Şimşek (2016), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi, Ankara

Elçin D. (2015), Suriyelilerle Kesişen Yollarımız, Kibrit Dergi Kesişme Sayısı

D. Çiğdem Sever, Sinem Hun (2015), İnsan Hakları Örgütlerinin AİHM’e Başvurma Ehliyeti Bakımından Câmpeanu Kararı, Güncel Hukuk , Mart 2015

D. Çiğdem Sever (2015), Hapsedilenlere Muamele Bakımından Yeni bir Dönem: Mandela Kuralları, Güncel Hukuk, Eylül 2015

D. Çiğdem Sever (2015), Vakıf Üniversitelerinin denetimi ve YÖK'ün Yeni Yetkileri, Güncel Hukuk, Aralık 2015

D. Songur, A. Şimşek (2015), Özel Hukuk- Kamu Hukuku İlişkisi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Ankara Örneği, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

D. Songur (2015), Hukuk ve Sanat Günleri/ “İfade Özgürlüğü, Sansür ve Fikri Haklar”, Konferans- Atılım Üniversitesi, Moderatör, Ankara

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Gezdik Gördük Öğrendik, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 20

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Beyin Göçünde Vergi Yükünün Olası Etkileri”, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 21

Aksoy, E. (2015), Azim ile Hırs Arasındaki Sınır: Doping, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Eki, Sa.1456, s.24.

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Katkı Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

D. Çiğdem Sever (2014), İnsan Hakları Meselesi Olarak Öğrenci Disiplin Hukuku ve Yasallık İlkesi, Güncel Hukuk, Ocak 2014, 8-10

D. Çiğdem Sever (2014), Kadının Soyadı: Bir Yap-Boz Hilkayesiyle Eşitliik Sağlandı mı?, Güncel Hukuk, Şubat 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Öğretim Elemanı Disiplin Yönetmeliği Değişikliği, Güncel Hukuk, Nisan 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Son on yılda Merkezileşme Eğilimine İlişkin Notlar, İz Dergisi, Nisan 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Kadın Karşı Eviçi Şiddette Hukuk Normları ve bu Normlar Tek Başına Yeterli mi?, Dernekler ve Sivil toplum, 26, 40-50

D.Ç. Sever, N.Taştan (2014), Seçimlere Hak Temelli Bakmak, Güncel Hukuk, Eylül 2014

D. Çiğdem Sever (2014), Soma ve Ermenek'i İşkence Yasağı Üzerinden Düşünmek, Güncel Hukuk, Aralık 2014, 10-12

Şimşek A. (2014), Distopyadan Ütopyaya Bir Kent: Ankara, İz Dergisi, 17

A. Aslı Şimşek (2014), Erkekliğin Hegemonyasında Hukuk ya da Faik İrfan Elverir, Varlık Dergisi, Ağustos Sayısı, pp. 8-11

Hoş H. (2014), "Yok Kanun, Yap Kanun, Torba Kanun", Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknoloji

Hoş H. (2014), "Inter Arma Silent Leges", İz Dergisi, Sy. 15.

Hoş H. (2014), "Suç ve Suçlu Kavramlarının Serüveni", Suç ve Suçlu Psikolojisi Sempozyumu - Atılım Üniversitesi, Ankara

Hoş H. (2014), "Avukatlık Sınavı", Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji

Hoş H. (2014), "Yok Kanun Yap Kanun", Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji

D. Songur, A. Şimşek (2014), Kentliliğe Hak Temelli Bakış: Hukuki Bir Deneme, 10. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri “Kent”, Kamusal Alan Paneli, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2014), Üniversite Öğrencilerinin Hak Temelli Kentlilik Algısı: Atılım Üniversitesi Örneği, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

A. Şimşek, D. Songur (2014), Hukuk Kavramlarının İçselleştirilmesinde Sanatın Rolü: Ayrımcılık Yasağı Kavramı Üzerine Bir Bilinç Yaratma Çalışması, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), Kamu Denetçiliği, İz Dergisi, 18

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), 2015 Yılında Beklenen Vergi Değişiklikleri, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Kadın Hakları ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Semineri, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Suç ve Suçlu Psikolojisi Sempozyumu, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Vergi Hukuku Atölyesi, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversitesi

Aksoy, E. (2014), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdikleri, Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Eki, Sa.1435, s.20.

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2014), Edinilmiş Mallar ve Katılma Alacağı, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi

Elçin D. (2013), Lozan'dan Günümüze Türkiye'de Yabancıların Hukuki Durumu, İz Dergisi, Ankara , 18, pp.40-41

Hızır (2013), Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 358’nci Maddesine Aykırılığın Yaptırımları, Cumhuriyet Gazetesi, 1370, pp. 20

D. Çiğdem Sever (2013), Avukatların Tutuklanması ve Yeni Paradigma: “Olağanüstü”nün “olağan”laşması, Kocaeli Barosu Bülteni , 2013/1

D. Çiğdem Sever (2013), İhlal mi Destan mı?: AİHM'in Temmuz 2013 tarihli üç kararı üzerine, Güncel Hukuk, Eylül 2013

D. Çiğdem Sever (2013), Hukuk Öğrencilerin Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımı: Ankara’da Bir Saha Çalışması, Güncel Hukuk, Kasım 2013, 11-119

Şimşek A. (2013), ”Körlük mü Görmek mi? Bir Totaliter Zihniyet İncelemesi”, Hukuku Seyretmek Paneli, Anadolu Üniversitesi, 25 Nisan , Eskişehir

Şimşek A. (2013), ”Namus İlmiği ile Asılacak Kadın”, Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Namus, Bellek ve Kıskançlık Paneli, Atılım Üniversitesi, 8 Mart , Ankara

Şimşek A. (2013), Kadın ve Çocuk Yoksulluğu Bağlamında Orhan Kemal: Murtaza Romanı, Ankara Hukukta Orhan Kemalli Günler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara

Şimşek A. (2013), Özgürlük Kavramı Bağlamında Tragedya: Zincire Vurulmuş Prometheus, Tragedya ve Hukuk Sempozyumu, Eskişehir

Hoş H. (2013), "#direngerçek!”, Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknoloji

Hoş H. (2013), “Tarih İçinde Tribün Oyunları”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Militarist Mantığın Evrimi ve Modern Devlet”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Bitmeyen Oyun”, Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknik

Hoş H. (2013), “Görünmez Kurşun Çocuk”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Varolmanın Dayanılmaz Soğukluğu”, HUKAB, Sayı:6, Temmuz-Eylül 2013

Hoş H. (2013), "Hukuku Seyretmek”, -Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, “Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir

Hoş H. (2013), “Hukuku İzlemek”,, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir

D. G. Songur (2013), Son Bakışta Ankara, İz Dergisi, Ankara, 17, 45- 45

D. G. Songur (2013), Hukukçunun Vizöründen Toplumsal Fotoğrafçılık, Hukuku Seyretmek Paneli, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

D. G. Songur (2013), Engel Nedir? Engelli Kimdir?, Engelsiz Hayat İçin Engelsiz Adalet Paneli, Atılım Üniversitesi, Ankara

A. Şimşek, D. Songur (2013), Engellilerin Adalete Erişim Hakkı: Adli Yardım ve Bilgi Edinmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

D. Songur (2013), Atılım Üniversitesi, Konferans, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu/Değişiklikler- Yenilikler, Konferans- Atılım Üniversitesi, Düzenleyen, Ankara

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), Vergilerin Seçimler Üzerine Etkileri, İz Dergisi, 19

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), “Çevrenin Korunmasında Vergsinin Rolü, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki,

Çiğdem Sever, Zeynep Müftüoğlu Hoş, Duygu Merki, Hasan Serdar Hoş (2013), “Ankarada’daki Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımı”, Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projesi, gönüllü danışman

Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı (proje yöneticisi) (2013), “Türkiyede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kadın Belediye Başkanlarının Söylemleri ve Faaliyetleri: 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri Örneği”, TÜBİTAK Projesi, yardımcı araştırmacı

Zeynep Müftüoğlu Hoş (disiplin kurulu üyesi) (2013), Kurgusal Duruşma Yarışması, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversittesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2013), Basın Özgürlüğü: Haber Verme Ve Eleştirme Hakkı, Atılım Üniversitesi

D. Çiğdem Sever (2012), Olağanüstü Hal: Hukuk Sisteminin Karadeliği mi?, Çağımızda Hukuk ve Toplum, 29/8

Şimşek A. (2012), Hukuka Sanattan Bakmak: Edebiyat ve Hukuk İlişkisi, Hatay Barosu 69. Kuruluş Yıldönümü Hukuk ve Sanat Paneli (20 Aralık), Hatay

Şimşek A. (2012), Kafkaesk Bir Dünyada Adalet, Hatay Barosu 69. Kuruluş Yıldönümü Hukuk ve Sanat Paneli, 21 Aralık, Hatay

Hoş H. (2012), “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, Şiddeti Önlemede Kurumsal İşbirliğinin Önemi Sempozyumu- Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü-Gelincik Projesi

Hoş H. (2012), “Hukuki Çoğulluk Kavramı, Osmanlı Millet Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi ve İsrail Örneği”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI- İstanbul Barosu, İstanbul

Hoş H. (2012), , “Hukuku Algılama Yöntemlerinden: Sinema ve Drama”, Hukuk ve Sanat Sempozyumu-Hatay Barosu, Hatay

Hoş H. (2012), “Beyaz Perdeden Yansıyan Adalet: Sophie Scholl”, Hukuk ve Sanat Sempozyumu-Hatay Barosu, Hatay

D. G. Songur (2012), Hukuka Vizörden Bakmak: Fotoğraflarla Kadın ve Hakları, Adalet İçin Sanat Paneli, Hatay Barosu, Hatay

D. G. Songur (2012), Hukuku Işıkla Yazmak: Hukuk ve Fotoğrafçılık, Hukuksal Bilinçlenme Yöntemi Olarak Sanat Paneli, Hatay Barosu, Hatay

D. G. Songur (2012), Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Meslek Seçimi, Konferans- Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2012), Hukukçular Walter Benjamin’i Konuşuyor!, Atölye Çalışması, Atılım Üniversitesi

D. Songur (2012), Atılım Üniversitesi, Sempozyum, 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Değişiklik ve Yenilikler,, Konferans- Atılım Üniversitesi, Düzenleyen

Kılıç A. (2011), Siyasi İktidar-Sanat İlişkisinde Manevi Tazminat Pratiği, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 12

Şimşek A. (2011), “Orhan Kemal’in Murtazası ve Hukuki Pozitivizm”, Hukuk ve Edebiyat Paneli, 13 Nisan, Atılım Üniversitesi, Ankara

Hoş H. (2011), "Ne Kadar Gerçek O Kadar Gerçek!", İz Dergisi, 13, 42-44

Hoş H. (2011), "Arap Baharı", İz Dergisi, 14, 28-29

D. G. Songur (2011), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, İz Dergisi, Ankara, 14, 24- 25

D. Songur (2011), Atılım Üniversitesi, Dr. İrfan Yazman Anısına Sempozyum: Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları” ve “Çocuk İşçiliği Fotoğraf Sergisi” (Düzenleyen)

Hızır (2010), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- II, İZ Dergisi, 11, pp. 56-62

D. Çiğdem Sever (2010), Yargı Tarafsızlığı Bağlamında Yargıcın Takdir Yetkisi, İlkelerin Kullanılması ve Yorum Sorunu, Çağımızda Hukuk ve Toplum, -

Şimşek A. (2010), “AİHS’de Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı”, Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumu, Atılım Üniversitesi, 8 Mart

Şimşek A. (2010), “Yeni Bir Utanç Duvarı Daha”, İz Dergisi

D. Çiğdem Sever (2009), İdare Hukukunda Yeni Bir Gelişme Umudu (mu?): Genel İdari Usul Yasa Tasarısı, İz Dergisi

D. Çiğdem Sever (2009), Devleti ve Hukuksal Kurumları Anlayabilmek İçin “Polis” Kavramını Yeniden Düşünmek: Neocleous’un “Polis Erkinin Eleştirel Teorisi, Çağımızda Toplum ve Hukuk Dergisi, -

D. Çiğdem Sever (2009), 12 Mart Romanları: Hukuki Yüzleşememe Örneği, Kül, 22, 40-45

Şimşek A. (2009), “Küreselleşme ve Ulus Devlet Egemenliği”, İz Dergisi

Hızır (2008), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Öngörülen Değişiklik ve Yeniliklere Genel Bir Bakış- I, İZ Dergisi, 7, pp. 16-19

Sever D. (2008), (Çeviri) Doğal Hukukta Cebir- Doğal Hukuk Tarzında Hukuksal Muhakemenin Matematiksel Simulasyonu: Bilgisayar takviyeli Yasa Hazırlama ve Hukuk Eğitimine Dair bir Başlangıç (Vladimir Lobocikov’dan Çeviri), HFSA

Elçin D. (2007), Yabancı Çingenelerin Türkiye'ye Giriş, İkamet ve Seyahat Özgürlükleri ile Türkiye'den Sınır Dışı Edilmeleri, İz Dergisi, Ankara , 4, pp.42-47

D. Çiğdem Sever, Sevilay Kaygalak, Mesut Sert, Aydın Ördek (2006), YÖK’ün Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak) Raporuna İlişkin Bir Değerlendirme, Mülkiye Dergisi

Kılıç A. (2006), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasında Tazminat, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, 4, 86-91

Kitapta Bölüm

D. Çiğdem Sever (2015), İdeolojik bir Kavram olarak Hukuki Eşitlik, Liberal Hakların, Hukukun ve Devletin Sınırları (ed. Bora Erdağı), NotaBene Yayınları

D. Çiğdem Sever (2014), Mahkeme Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı, Adalet için İnsan Hakları: Sosyal Haklar (ed. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan vd.), TODAİE, 469-493

D. Çiğdem Sever (2013), Anayasa Mahkemesi’nin Kadın-Erkek Eşitliği Yaklaşımına Bir Eleştiri, Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları , 34-50

Şimşek A. (2013), Türkiye'de Modernleşme Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları, Atılım Üniversitesi Yayınları, pp. 50 - 66

Elçin D. (2012), Forum Non Conveniens Doktrini, Prof. Dr. İlhan Unat'a Amağan Mülkiyeliler Birliği Yayını , Ankara, 1, pp.311-330

Elçin D. (2012), Kanunlar İhtilafı Hukukunun Düzenleme Alanına Giren Milletlerarası Unsurlu Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin 6356 sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı İstanbul

Elçin D. (2010), Patent Hakları ve Telif Haklarının Korunması Alanında Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan, Ankara, pp.735-760

Hızır (2010), Hukuku Açısından Dışsatımda Bir Finansman Yöntemi Olarak Forfaiting İşlemi, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, pp. 1131-1166

Hızır (2010), Banka Teminat Mektubunun Meydana Getirdiği Teminat İlişkisi, Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’na Armağan, pp. 761-804

D. Çiğdem Sever (2010), İdare Hukukunda Hukukun Genel İlkeleri, Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan

Kılıç A. (2010), İfade Özgürlüğüne Sanatsal Çizgiden Bir Bakış: Siyaset-Karikatür İlişkisinde Bir Sınırlandırma Mekanizması Olarak Manevi Tazminat, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, 403- 452

Şimşek A. (2010), “Basının ve Basın Özgürlüğünün Türkiye’nin Modernleşmesine Etkisi”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınları, Ankara, pp. 659-679

Arsava F. (2009), AB Üyeliğine Giden Yolda KIBRIS Kriter mi?”,, Humboldt Kolleg 2009, Alexander von Humboldt-Gedenkjahr 2009, In Memoriam Alexander von Humboldt, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları,

Arsava F. (2009), “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, VII. Kamu Yönetimi Forumu, 8-10 Ekim 2009, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, (Elektronik Ortamda Yayınlanan Bildiriler Kitabı.) 109- “Kıbrıs Uyuşmazlığında Çözüm Stratejileri”, Journal of Cyprus Studies, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, C.16, S.138, 2010. 110- “Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler”, Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran- Aralık 2009, C.XII, S.1-2, s. 1257-1284, Ankara 2010. 111- “Topluluk Hukukunun İcrası Çerçevesinde Üye Devletlere Karşı Uygulanan Yaptırımlar- AT Anlaşmasının 228. madde 2. Fıkrasına göre Alınan Önlemler, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2010, C.6., S.21, s.1-17. 112- “Alman Anayasa'sı Işığında Avrupa Tutuklama Emrine Getirilen Yorum” Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan, Ankara 2010, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 27 vd. 113- “Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü” Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan, Ankara 2010, s. 345 vd. 114- “AB Birincil (Primer) Hukukunda Azınlıkların Korunmasının Hukuki Dayanağı”, Uluslararası

Arsava F. (2008), Avrupa Anayasasının Spesifik Unsurları, Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği,

Arsava F. (2008), “AB ile İlişkiler 1980-1999, Türk Dış Politikası 1919-2008

Arsava F. (2007), Egemenlik ve Öncelik, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları

Arsava F. (2006), “AB Giriş Sürecinde Kıbrıs Meselesinin Geleceği”, Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi Bağlamında Türkiye

Arsava F. (2006), “ABD ve Devletler Hukuku”, Amerikan Dış Politikası ve Türkiye

Yılmaz Turgut N. (2004), Çevrecinin Rehberi: Haklarımız- Fonlarımız, Ankara

Süzek S. (1998), İş teftişi ve iş müfettişleri., Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi

Süzek S. (1996), Destekten yoksunluk ve cismani zararlarda işverenin özel hukuktan doğan sorumluluğu., Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat

Süzek S. (1993), Hukuki yönden işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş hekimliği ders notları

Kitaplar

Celal Göle, Ali Bozer (2017), Kıymetli Evrak Hukuku- 6. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Arkan, Sabih (2015), Ticari İşletme Hukuku- 20. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Celal Göle, Ali Bozer (2015), Ticari İşletme Hukuku- 3. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler 18. Bası

Ahmet M. Kılıçoğlu (2015), Aile Hukuku, Ankara

Kılıçoğlu Yılmaz K. (2014), Haksız Kazancın İadesi, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Katkı ve Katılma Alacağı, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Medeni Kanunumuzun Getirdiği Yenilikler, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara

Hızır/ Kaya (2013), 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı ile Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler”, DMF Yayınları, Ankara 2012., 183 pages

Hoş H. (2013), "Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk", XII. Levha Yayınları, İstanbul

Ahmet M. Kılıçoğlu (2013), Miras Hukuku, Ankara

Elçin D. (2012), Milletlerarası Unsurlu Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Adalet Yayınevi , Ankara

Şimşek A. (2012), Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni, Turhan Kitabevi, Ankara

Kumru Kılıçoğlu (2012), Yansıma Yoluyla Zarar, Turhan Kitabevi, Ankara, "85 pages"

Günday M. (2011), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2011), İdare Hukuku, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları

Tuncay Songör, Av. Ayla Songör (2011), Rekabet Hukuku Kapsamında Akaryakıt – LPG Sektöründe Bayilik Anlaşmaları, Ankara

Çağan N. (2010), Anayasa Mahkemesine Göre Zamanaşımının Durması, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınevi

Çağan N. (2010), Kamu Maliyesinde İyi ya da Kötü Yönetişim, İz Atılım Üniversitesi Dergisi

Çağan N. (2010), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları

Çağan N. (2010), Bankacılar için Mali Hukuk Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını

Arsava F. (2010), “Kıbrıs Uyuşmazlığında Çözüm Stratejileri, Journal of Cyprus Studies, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Arsava F. (2010), “Topluluk Hukukunun İcrası Çerçevesinde Üye Devletlere Karşı Uygulanan Yaptırımlar- AT Anlaşmasının 228. madde 2. Fıkrasına göre Alınan Önlemler,, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi

Arsava F. (2010), “Alman Anayasa'sı Işığında Avrupa Tutuklama Emrine Getirilen Yorum, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan,Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü”, Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan

Arsava F. (2010), “AB Birincil (Primer) Hukukunda Azınlıkların Korunmasının Hukuki Dayanağı”,, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2010), Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü”, Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan

Çağan N. (2009), İç Kamu Borçlarının Hukuki Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları

Çağan N. (2009), Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü, TBMM Basımevi

Çağan N. (2009), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları

Arsava F. (2009), Roma Anlaşmasında Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar, Ankara B.2

Arsava F. (2009), Self-Determinasyon Hakkı ve KOSOVA, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP),

Arsava F. (2009), Tartışma Platformu, Kosova, Güney Osetya, Abhazya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneklerinde Kendi Kaderini Kendi Tayin Etme Hakkının Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP),

Arsava F. (2009), “İnsani Devletler Hukuku ve İnsan Hakları Sözleşmeleri İlişkisi, Uluslar arası Hukuk ve Politika

Süzek S. (2009), İş Hukuku, İstanbul

Çağan N. (2008), Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü, (Uluslararası Sempozyum), Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü, TBMM Basımevi

Yılmaz Turgut N. (2008), İhtiyat İlkesi ve Biyogüvenlik, Biyogüvenlik çalıştayı. Ankara Barosu Kent ve Çevre kurulu, 19 Nisan

Yılmaz Turgut N. (2008), Çevre Hukuku: Çevrenin Korunması-Genel menfaat, İz (Nisan)

Yılmaz Turgut N. (2008), Yeni ÇED Yönetmeliğinin Çevrenin Korunması Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Yeni Çed Yönetmeliği PaneliÇevre Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu. Ankara Barosu Eğitim Merkezi, 29 Kasım

Arsava F. (2008), “BM Güvenlik Konseyi’nin İnsan Haklarını Koruma Rolü ve Güvenlik Konseyi Yetkilerinin Dayanağı ve Sınırları, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2008), “İnsan Hakları Komisyonu’ndan İnsan Hakları Konseyi’ne, Uluslararası Hukuk ve Politika,

Arsava F. (2008), Avrupa İlk Derece Mahkemesi’nin 21 Eylül 2005 Tarihli Kararı ve Düşündürdükleri, Global Strateji Dergisi

Arsava F. (2008), Gelişmeler”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, Sorunlar-Tehditler-Fırsatlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını,

Süzek S. (2008), İş hukuku, genel esaslar-bireysel iş hukuku., İstanbul

Songör T. (2008), Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti (Genişletilmiş-2.Baskı), Ankara

Yılmaz Turgut N. (2007), Kyoto Protokolünün Çevre Hukuku Açısından İrdelenmesi, Kyoto Protokolü: Türkiye İçin Fırsatlar Tehditler Paneli. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 5 Haziran

Arsava F. (2007), “İnsan Haklarının Supranasyonal Himayesi ve Devlet Anlayışında Ortaya Çıkan Değişim”,, Global Strateji, ,

Arsava F. (2007), Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları, Global Strateji Enstitüsü Dergisi,

Arsava F. (2007), “BM Güvenlik Konseyi Kararlarına Karşı İnsan Hakları Himayesi, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2007), BM Güvenlik Konseyi Kararlarının Ulusal ve Uluslarüstü Mahkemeler Tarafından Hukuki Denetimi”, Global Strateji Dergisi

Kulaksız C. (2007), Adalet Meslek Yüksekokulları Müfredat Programlarında Medeni Usul ve Takip Hukuku Derslerinin Yeri ve Önemi, Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu I. Türkiye Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (19-20 Şubat 2007)

Günday M. (2007), Rekabet Kurulu’nun İdari Para Cezalarına İlişkin Kararlarının Yargısal Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-V, Erciyes Üniversitesi Yayınları, -, -

Yılmaz Turgut N. (2006), Türkiye’de 2006 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı

Yılmaz Turgut N. (2006), Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Tartışmanın Boyutları, İz

Yılmaz Turgut N. (2006), 1983 Çevre Kanununa Değişiklik Getiren Kanun Hakkında Yorum, TBMM Çevre Komisyonu (Nisan)

Arsava F. (2006), “Türkiye – AB İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu”, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları,

Arsava F. (2006), Avrupa Anayasasının Dogmatik Özellikleri, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2006), “Üye Devletlerin Anayasa Tasarısı Işığında Statüsü ve Etki Olanakları, Uluslararası Hukuk ve Politika

Arsava F. (2006), “AB Üyesi Devletlerin Temel Hak Bağlantıları, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Arsava F. (2006), AB’nin Anayasa Tasarısı Işığında Federal Yapısı, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Süzek S. (2006), İş hukuku, genel esaslar-bireysel iş hukuku, İstanbul

İstemi M. (2006), Doğum Hekiminin Hukukî Sorumluluğu, Zekai Tahir Burak Hastanesi Sempozyumu, Ankara

Günday M. (2006), İdare Hukuku, Ankara

Celal Göle, Ali Bozer (2006), Bankacılar İçin Ticaret Hukuku Bilgisi- 18. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Yılmaz Turgut N. (2005), 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Çevre ve orman Mevzuatı ve Kurumsal yapılanma Raporunun hazırlanması, Ankara, Aralık-Mart

Yılmaz Turgut N. (2005), Türkiye’de 2005 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı, Ankara

Yılmaz Turgut N. (2005), The Interrelation of Ecology and Environmental law. Challenges to the Concepts of Traditional Law, Euroco’05 X. European Ecological Congress. Kuşadası, İzmir (8-13 November)

Arsava F. (2005), “Supranasyonal Bir Tasarruf Şekli Olarak Devletlere Yönelik Kararlar, Avrupa Çalışmaları Dergisi

Arsava F. (2005), “17 Aralık 2004 Zirvesi Işığında Kıbrıs Sorunu”,, ATAUM Haber,

Arsava F. (2005), “Ankara Anlaşmasına İlişkin Protokol Tartışması, Yankı Dergisi

Arsava F. (2005), “Anayasallaşma Sürecinde Avrupa Kamu Oyu”,, Avrasya Dosyası,

Günday M. (2005), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2005), İçtihadı Birleştirme ve Genel Kurul Kararları ve En Son Değişiklikleriyle İdari Yargı Temel Kanunları ve İlgili Mevzuat (Notlu), Ankara

Günday M. (2005), Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler Açısından Değerlendirilmesi, Sempozyum Ankara 11 Mayıs 2005, 137.Yıl, -, 162 vd.

Celal Göle (2005), Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi ve Ticari Senetler- 13.Bası,, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara

Songör T. (2005), Rekabet Hukukunda Muafiyet Çerçevesinde Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti, Ankara

Yılmaz Turgut N. (2004), Çevre için de Bilgi Gerek, Radikal (16 Haziran)

Arsava F. (2004), “Avrupa için bir Anayasa Avrupa Entegrasyonu İçin Son Mu, Yoksa Yeni Bir Başlangıç Mı?”,, Stratejik Araştırmalar Dergisi

Arsava F. (2004), “Avrupa Anayasallaşması Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”,, Uluslararası İlişkiler

Arsava F. (2004), “AB’nin Anayasallaşma Sürecinde Temel Haklar Şartı”,, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Süzek S. (2004), İş yasaları-sosyal güvenlik yasaları., İstanbul

Kulaksız C. (2004), Die Telklage im deutschen und türkischen Zivilprozessrecht, Frankfurt am Main

Songör T. (2004), - 4971 ve 5234 sayılı yasalarla yapılan değişiklikleri içeren, Rekabet Kurulu'nun örnek kararları ile bütün tebliğlerinin yer aldığı "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun", Ankara

Yılmaz Turgut N. (2003), Türkiye’de 2003 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı

Arsava F. (2003), “Nice Anlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nin Geleceği, Handbuch

Arsava F. (2003), “Hukuksal Boyutlarıyla Kıbrıs Sorunu”,, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını,

Arsava F. (2003), “Avrupa Temel Haklar Şartının Siyasi Kriterlere Etkisi”,, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı Yayını,

Arsava F. (2003), “Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik”,, Genelkurmay Basımevi

Arsava F. (2003), “AB’nin Genişleme Sürecinde Kıbrıs Sorunu”,, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı,

Süzek S. (2003), Bireysel iş ilişkisinin kurulması, hükümleri ve işin düzenlenmesi,, Yargıtay’ın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi.

Günday M. (2003), İdare Hukuku, Ankara

Yılmaz Turgut N. (2002), Biyoteknoloji ve Hukuk, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Projesi Paneli, 26 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2002), Çevresel Etki Değerlendirmesinin Çevrenin Korunmasındaki Yeri, Sürdürülebilir bir Yaşam için Küreselleşme Sürecinde Çevre-Hukuk ve Sugözü Termik Santrali, AKÇEP Kongresi, Adana, 15-17 Mart

Yılmaz Turgut N. (2002), Çevrenin Korunmasındaki Haklarımız ve Kullanılma Yolları, GEF Sivil Topşum Kuruluşları Destekleme Toplantısı. Ankara. 26-27 Ocak

Arsava F. (2002), “AB’de Yargıda İşbirliği, Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Arsava F. (2002), “Nice Anlaşmasının Getirdikleri”,, Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Arsava F. (2002), “AB’nin Anayasa’ya İhtiyacı var mı?”, Mercek Dergisi,

Süzek S. (2002), İş hukuku, genel esaslar-iş akdi., istanbul

Günday M. (2002), İdare Hukuku, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2002), Türk Medeni Kanunu'nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara

Arsava F. (2001), “Avrupa Temel Haklar Şartı”,, Türkiye Avrupa Birliği Derneği Yayını

Arsava F. (2001), “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,

Süzek S. (2001), İş akdinin türleri., Mercek.

Günday M. (2001), Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı, İdari Yargının Yeniden yapılandırılması ve Karşılaştırılmalı İdari yargılama Usulü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, -, 79 vd.

Yılmaz Turgut N. (2000), Elektromanyetik Kirlilik ve Çevre Hukuku, Üniversite ve Kent Konuşuyor Sempozyumu. Çağdaş Sanatlar Merkezi. Ankara. 9-10 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2000), Baz Yönetmeliği Sakat, Radikal (3 Ekim)

Arsava F. (2000), “Avrupa Parlamentosu’nun Demokratik Meşruiyetin Sağlanmasında Oynadığı Rol”,, Türk Parlamenterler Birliği Dergisi,

Arsava F. (2000), “Avrupa Anayasası Yolunda, Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşimi, Yeni Türkiye Dergisi

Arsava F. (2000), “Avrupa Parlamentosu’nun Demokratik Meşruiyetin Sağlanmasında Oynadığı Rol”,, Türk Parlamenterler Birliği Dergisi,

Arsava F. (2000), “Avrupa Anayasası Yolunda, Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşimi, Yeni Türkiye Dergisi

Süzek S. (2000), Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı, Yargıtay’ın iş hukukuna ilişkin 1998 kararlarının değerlendirilmesi

Süzek S. (2000), Temel iş yasaları, Ankara

Günday M. (2000), Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, -, 13 vd.

Arsava F. (1999), “1960 Kıbrıs Anlaşmalarının Geçerliliği”,, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi,

Arsava F. (1999), “Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu ve Avrupa Birliği İlişkisi, İzmit Barosu Dergisi,

Arsava F. (1999), “Avrupa Yurttaşlığı, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Yıllığı”,

Kulaksız C. (1999), Türk Noterlik Hukuku Bibliyografyası, Ankara

Günday M. (1999), İdare Hukuku, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1998), Ekoloji-Çevrecilik-Çevre Hukuku, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi. 16 Aralık

Yılmaz Turgut N. (1998), Kirleten Öder İlkesi Çerçevesindeki Hak ve Ödevlerimiz, Kirleten Öder İlkesi ve Yurttaşların Çevre Hakları Paneli. Küresel Denge ve Türk Amerikan Dernekleri, Ankara, 4 Haziran

Yılmaz Turgut N. (1998), 1983 Çevre Kanunu Taslağı Hakkında Yorum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı (6 Nisan)

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Araştırması Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağının Yorumu, Çevre Bakanlığı (Aralık)

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Hukuku, AÜ Hukuk Fakültesi Çevre Topluluğu Bülteni (Ocak)

Arsava F. (1998), “Avrupa Birliği'nde Temel Hakların Teminine İlişkin Yeni Gelişmeler”,, Aylık Aktüel Hukuk Dergisi

Arsava F. (1998), “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Siyasi Boyutu”,, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı,

Süzek S. (1998), İşverenin yönetim hakkı ve sınırları., Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan

Süzek S. (1998), İş hukukunda sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması, Yiğit Okur’a Armağan

Süzek S. (1998), İş hukukunun genel esasları, Ankara

Günday M. (1998), İdare Hukuku, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1997), Çevre Korumanın Temel Kavramı Olarak Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uygulama Alanları Sempozyumu, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı. Bodrum. 20-22 Mart

Günday M. (1997), İdare Hukuku, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Türkiye’nin Ulusal Çevre Eylem Planının hazırlanmasında özel uzmanlık komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Davaları Engellenemez, Cumhuriyet (22 Ağustos)

Yılmaz Turgut N. (1996), Türk Çevre mevzuatının Genel Çerçevesi (General Framework of Turkish Environmental Legislation), UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu (Ankara)

Yılmaz Turgut N. (1996), Türk Çevre Mevzuatının Genel Çerçevesinin Değerlendirilmesi ve Öneriler (Evaluation and Prepositions Regarding the General Framework of Turkish Environmental Legislation), ), UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Flora, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Fauna, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Kıyılar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Ormanlar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Milli Parklar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Tarihsel ve Kültürel Varlıklar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevresel Etki Değerlendirmesi, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Süzek S. (1996), İş hukukunda katılım., Coşkun Kırca’ya Armağan

Günday M. (1996), İdare Hukuku, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevreyi Korumadaki Rolümüz, Türkiye Doğası ve Ekolojik Geleceği Paneli. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. 7 Haziran

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevre Sorunları Üzerine, Ankara Üniversitesinden Haberler (Ocak-Şubat)

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevre Üzerine, Üniversiteli Genç Kıbrıslı (26 Ocak)

Yılmaz Turgut N. (1994), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre mevzuatı Sorunları Alt Komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1994), 1983 tarihli Çevre Kanununun değiştirilmesi çalışmasında uzmanlık komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Süzek S. (1994), İş hukukunda yorum., İnan Kıraç’a Armağan.

Süzek S. (1994), İş güvenliği mevzuatı, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1993), Çevresel Yönetim Sürecine Katılım, Çevre Konusunda Güncel Sorunlar. Türk Hukuk Kurumu. Ankara. 13 Şubat

Arsava F. (1993), Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Öözellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Madde Işığında İncelenmesi, Ankara

Süzek S. (1993), İş hukukunda düzenleme boşluklarının doldurulması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı

Süzek S. (1991), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda görev ve sorumluluklar., Türk-İş.

Süzek S. (1991), İş güvenliği mevzuatı, Ankara

Süzek S. (1990), İşçi sağlığı sorunları ve çözüm yolları., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu,

Günday M. (1990), 1982 Anayasasına Göre İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları, 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Yayınları, Ankara, -, 139 vd.

Süzek S. (1989), Hukukun işçi sağlığı ve iş güvenliğine katkısı., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Süzek S. (1989), Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı açısından Yargıtay’ın 1989 yılı kararlarının değerlendirilmesi, Ferdi iş ilişkisinin sona ermesi ve kıdem tazminatı açısından Yargıtay’ın 1989 yılı kararlarının değerlendirilmesi.

Süzek S. (1989), İş akdinin askıya alınmasının genel teorisi, Ankara

Günday M. (1989), İdari İşlemlerin Hukuki Rejimi, Ankara

Celal Göle (1989), Çek Hukuku, Ankara

Süzek S. (1988), Hukuk açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu.

Yılmaz Turgut N. (1986), „Büyük Petro ve Modern Dünya (Çeviri), Tarih ve Toplum

Süzek S. (1986), Temel iş yasaları., Ankara

Yılmaz Turgut N. (1985), Siyasal Partilerin Demokrasilerdeki Yeri, Yeni Gündem Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1985), Temel ve Siyasal Hak ve Özgürlükler, Yeni Gündem Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1985), Joan Baez, (Daybreak )Gündoğumu (Çeviri), Kuzey Yayınları, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1985), Osmanlı Devletinde 1908 Devrimi ve Balkan Savaşları Üstüne Lev Troçki’nin Yazdıkları (Çeviri), Tarih ve Toplum

Arsava F. (1985), Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara

Arsava F. (1985), Roma Anlaşmasında Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar, Ankara

Süzek S. (1985), İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin, işverenin ve sendikaları sorumluluğu, ODTÜ Mühendislik Fakültesi ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kıbrıs Seminerleri, Verimlilik

Süzek S. (1985), İş güvenliği hukuku, Ankara

Süzek S. (1983), Sendikalar kanunu taslağı açısından sendikaların teşkilatlanması., Toplu İş İlişkilerinde Yeni Kanun Tasarılarını Değerlendirme Sempozyumu, Ajans Tüba.

Celal Göle (1983), Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara

Süzek S. (1981), Sakatların sorunlarının iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından incelenmesi. Hukuksal Açıdan Bedensel, Ruhsal Sakatlıklar ve Uyum Bozuklukları Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon

Süzek S. (1979), Ekonomik zorunluluk nedeniyle fesih ve sendikal tazminat., İş Hukuku Uygulaması (İHU).

Arsava F. (1977), “Çocuklar ve Televizyon”,, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Arsava F. (1977), Sinema ve Televizyonun kültürel, siyasal ve yapısal yönden Avrupa’daki durumu,, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Arsava F. (1976), “Radyo-TV Hukuk Danışmanlığı”, TRT Yayıncılık ve Haberleşme

Süzek S. (1976), İş akdini fesih hakkının kötüye kullanılması, Ankara

Celal Göle (1976), Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Ankara

Arsava F. (1973), Die völkerrechtliche Lage Zyperns Unter Besonderer Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts,, München

Günday M. (1972), Das rechtliche Wesen der politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, Heidelberg

Makaleler

Merki Çoksezen D. (2015), Şike Suçuna Teşebbüs, Nevzat Toroslu'ya Armağan, Ankara

Özbey, Serap (2015), El Yazılı Vasiyetname, CumHuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki

Arkan, Sabih (2015), Marka Müşterek Mülkiyete Konu Olabilir Mi?, Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan, Ankara

D. G. Songur, Ç. Ceylan (2015), Banka Teminat Mektubu- Hukuki Niteliği ve Çeşitleri, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis, Antalya, C. 2, S. 4, 149- 179

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz (2015), Yapay Döllenmede Soybağı Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, Nisan

A. Aslı Şimşek (2014), Eski Köye Yeni Adet: Hukuk ve Edebiyat Çalışmaları, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 4, pp. 11-15

D. G. Songur (2013), Hukukçunun Vizöründen Toplumsal Fotoğrafçılık, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir, 182- 186

Özbey, Serap (2011), Yanılmada Kusurlu Olan Tarafın Sözleşmenin İptali Sebebiyle Karşı Tarafın Uğradığı Zararlardan Sorumluluğu, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan

Ahmet M. Kılıçoğlu (2011), Telif Hakkı ve Yayın Sözleşmesinden Ayırdedilmesi, ANkara Barosu FMR Dergisi

Özbey, Serap (2010), Vasiyetnamenin Yorumu, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan

Kumru Kılıçoğlu (2010), Hayvan Haklarına İlişkin Olarak Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme- Hayvanı Öldürme ya da Etkisiz Hale Getirme-, Ankara Barosu Dergisi, 4-68

KILIÇOĞLU A. (2010), 5846’daki Hatalı Bir Değişiklik Açısından Manevi Hakların İhlalinden Doğan Zararın Tazmini, FMR “Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi”

Ahmet M. Kılıçoğlu (2004), Fikri Haklar Alanında 5101 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 55

Ahmet M. Kılıçoğlu (2004), Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları (Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 54

Ahmet M. Kılıçoğlu (1993), Basın Özgürlüğünün Suistimali

Ahmet M. Kılıçoğlu (1991), Organ Nakli ve Doku Alınmasının Hukuksal Yönleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Ahmet M. Kılıçoğlu (1973), hakimlerin hukuki sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ahmet M. Kılıçoğlu (1972), Haksız Fiilden Sorumlulukta Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk İlişkisi